Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapozniania się z zapytaniem ofertowym.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego.

Nazwa przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Manufaktura Wędliniarska Olchowy Dymek” Witold Śledź
NIP 5591033949
Adres siedziby Franciszkowo 2, 86-122 Bukowiec
1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej Mieszałki łopatkowej MIX-180
Parametry:
• Pojemność całkowita - 180 l
• Maksymalny wsad - 150 l
• Napięcie zasilania - 400 V 50Hz
• Moc zainstalowana - 2/2,4 kW
• Sterowanie mikroprocesorowe - PLC/Panel dotykowy- Mitsubishi
• Wyładunek- wózek farszu 120l
• Podajnik załadunkowy PZ-2/250 – 120l DIN9797
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: • Prowadzą działalność gospodarczą na terenie RP • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia • Posiadają min. 15-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień
3. Kryteria oceny oferty KRYTERIUM CENA NETTO: Cenę oferty należy podać w walucie PLN.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty Cena: 100%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów
6. Termin składania ofert Oferta powinna zostać złożona w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie, tj. do 7 kwietnia 2021r.
7. Miejsce i sposób składania ofert Ofertę można złożyć:
• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olchowydymek@wp.pl
8. Termin realizacji umowy W terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy informacji o wygranym postępowaniu
9. Kontakt w sprawie składania ofert Jacek Śledź – tel.: 533 740 049
e-mail: olchowydymek@wp.pl
10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z dostawcą m.in. w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za obopólnym porozumieniem stron
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.Do pobrania:

zapytanie ofertowe - Olchowy Dymek.DOCX
Formularz ofertowy.docx